Leeswood Community Online

Beadspread2.jpg

Heritage WalkY Daith Dreftadaeth

The Walkabout Leeswood Project involved creating a circular heritage walk around the village and surrounding countryside. An interpretation panel has been created to illustrate the heritage walk and this has been positioned outside the community centre in the village, where the heritage walk begins and ends. Works on the ground have also been carried out in order to improve the route for the heritage walk.

Leeswood Heritage Walk

The project has also provided the community council with its own website, where the heritage walk is included as a pdf, and all of the walking trails that have previously been featured in the Leeswood District News have also been added onto the website for the public to access. In total, the Walkabout Leeswood Project has cost £11,103, with Leeswood Community Council contributing £1,700 towards the project. The rest has been funded through the ‘Visit Flintshire Pilot Project’ run by Cadwyn Clwyd, Rural Development Agency for Flintshire and Denbighshire.

You can view the interpretation panel with the accompanying text here

Yn rhan o Brosiect Cerdded Coed-llai crëwyd taith gerdded gylchog o amgylch y pentref a’r gefnwlad gyfagos i gerddwyr fwynhau elfennau o dreftadaeth yr ardal. Lluniwyd panel gwybodaeth i ddarlunio’r daith gerdded ac mae hwn y tu allan i’r ganolfan gymunedol yn y pentref lle mae’r daith gerdded yn cychwyn ac yn gorffen. Cafwyd gwaith ar y tir hefyd i wella llwybr y daith.

Leeswood Heritage Walk

Diolch i’r prosiect, mae’r cyngor cymuned wedi cael ei wefan ei hun, ac mae’r daith gerdded dreftadaeth wedi’i chynnwys ar hon mewn pdf. Mae’r holl deithiau cerdded sydd wedi ymddangos yn y Leeswood District News wedi’u rhoi ar y wefan hefyd i’r cyhoedd eu gweld. Yn ei gyfanrwydd, mae Prosiect Cerdded Coed-llai wedi costio £11,103, ac mae Cyngor Cymuned Coed-llai wedi cyfrannu £1,700 tuag at y prosiect. Mae’r gweddill wedi’i ariannu drwy’r ‘Prosiect Peilot Ymweld â Sir y Fflint’ a redir gan Cadwyn Clwyd, sef yr Asiantaeth Datblygu Gwledig i Siroedd Fflint a Dinbych

Gallwch weld y panel gwybodaeth gyda’i ddisgrifiadau perthnasol yn y fan yma